ارائه مدلی جهت مکان یابی کاربری مسکونی با رویکرد کالبدی-زیست محیطی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

رشد سریع شهرها یکی از پدیده­های جهانی است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل محیطی، انسانی، سیاسی و اقتصادی به وقوع می پیوندد. از اولویت­های برنامه ریزان و مدیران شهری، ارائه خدمات بهتر شهروندان و دسترسی آنان به امکانات شهری است. مکان یابی مناسب زمین یکی از مهم ترین عوامل ایجاد مسکن و به دلیل دارا بودن ماهیت چند وجهی، فرآیندی پیچیده است. استفاده از مدل­های تصمیم گیری در مکان یابی موجب انتخاب بهینه سایت می شود. یکی از روش های تصمیم گیری، روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. با استفاده از این روش، معیارها و زیر معیارها رتبه بندی می شوند و گزینه­های مناسب برای مکان یابی انتخاب می شوند.
در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف مکان یابی مجتمع مسکونی،  پس از بررسی فرآیند مذکور، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر کالبدی- زیست محیطی در مکان یابی فضاهای مسکونی معرفی و درخت واره سلسله مراتب معیارها ترسیم می شود. برای میانگین وزن­های داده شده هر معیار و زیر معیار، از مقایسه دو دویی ماتریس های توماس اِل ساعتی، جهت رتبه بندی استفاده شده است. معیارهای مذکور جهت اولویت بندی در 3 سایت مسکونی در شهر تهران به عنوان نمونه مطالعات میدانی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection Model for Residential Building in Tehran with Physical-Environmental Approach

نویسندگان [English]

  • Leila Farahzadi 1
  • Jallal Nakhaei 2
1 Architecture Department, Engineering Faculty, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture & Urbanism, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rapid growth in cities is a global phenomenon that is influenced by various environmental, human, political and economic factors. Providing better service to citizens and their convenience access to urban facilities are of urban planners and managers priorities. Proper site Selection is one of the most important factors in housing. Moreover, due to its multi-dimensional nature, it is in fact a complex process. Applying decision-making models in site allocation leads to the optimized site selection. One of the decision-making models is the Analytical Hierarchical Process (AHP). Under this model, the criteria and sub-criteria are ranked and the best option is selected.
This paper, with the objective of residential complex site selection, employed descriptive-analytical method to introduce physical-environmental criteria and sub-criteria effective in an appropriate residential land use site selection. Binary comparison matrices of Thomas L. Saaty were applied to assess the average weight of each criteria and sub-criteria and for their ranking. For prioritizing and weighting the criteria the viewpoints of expert designers and urban planners are asked through a survey. As a field study, the results are used to rank 3 case studies of residential sites based on physical-environmental criteria.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Site Selection
  • Residential
  • AHP