مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از اطلاعات جغرافیایی به روش سیستم AHP ارزیابی چند معیاری نمونه موردی( منطقه شش تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست. دانشکده تهران

2 دانشکده محیط زیست/ دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهر ها در متابولیسم آنها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ، کارکردهای محیط زیستی یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که شهر ها را برای زیست مساعد می­سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می­کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان می شود. در این تحقیق تلاش شده وضعیت دسترسی در سطح منطقه بر طبق استانداردهای موجود بررسی شده و با در نظر گرفتن سایر عوامل شهری ، با ارائه الگویی مناسب، به دنبال توزیع بهینه ی فضای سبز در سطح منطقه با استفاده ازGIS می باشد. برای نیل به این هدف از معیارهای واقع شده در زمینه­ای با کاربری مناسب مانند زمین های بایر، نزدیکی به مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی و مراکز جمعیتی، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از تاسیسات کارخانه های و پمپ بنزین های شهری و فاصله از پارکها و فضای سبز موجود استفاده شد. سپس برای هر کدام از عوامل تأثیرگذار در مکان یابی پارک ها فضای سبز، لایه های اطلاعاتی در محیط GIS تهیه گردید و برای هر یک از لایه ها وزن دهی صورت گرفت. سپس به منظور الگو سازی، به هر یک از لایه ها اطلاعاتی بر اساس میزان اهمیت آنها در مکان یابی پارک ها و فضای سبز با استفاده از مدلAHP وزن مناسبی اختصاص داه شده است با توجه به نقشه نهایی مکان هایی که دارای امتیاز بالاتری هستند نظیر زمین های بایر و فضاهای باز و نزدیک به مراکز فرهنگی و آموزشی دارای اولویت بالاتری اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locate parks and urban green space use Geographic Information System Method AHP multi-criteria evaluation (Case Study Area of Tehran)

نویسندگان [English]

  • yahya CHEHRAZAR 1
  • FAEZE CHEHRAZAR 2
  • Saed karimi 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 University of Tehran
چکیده [English]

Urban green spaces as an integral and essential component in the metabolism of the body of cites one of them is capable of Major Role. The lack of them can cause serious damage to urban life. The results show that urban green spaces have social and ecological efficiency. The most important green space in cities, functions of environmental or ecological efficiency is for city makes favorable environment and The adverse effects on the development of industry and transport and improve the quality of life of the citizens against the In this study, we investigated Access at the regional level according to current standards and by taking other urban factors, by providing appropriate pattern for optimal distribution of green space in the area is using GIS. To achieve this aim the criteria is located in an area with the appropriate users as wasteland, proximity to educational centers, cultural centers and population centers, network access and communication between facilities, factories and petrol stations in the city and away from the park were used green space. Then, for each of the factors affecting the location of parks, green space, information layers in GIS environment was prepared and for each of the layers was conducted weighted. Then, to modeling, to each layer of information based on their importance locate parks and green space has been reclaimed using appropriate weight AHP model According to the map of places that are rated higher, such as wasteland and open spaces close to the cultural and educational centers have higher priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • landscape
  • AHP Model