اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، مشاور وزیر دادگستری در امور ایثارگران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر گذار بر آن از مباحث مهم در هر اقتصادی می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر رشد اقتصادی، مصرف فرآورده های نفتی، توسعه مالی و باز بودن اقتصاد بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سالهای 1365 تا 1395 می باشد. در این ارتباط ابتدا منحنی آلودگی محیط زیست کو.نتز (EKC) استخراج و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط مدل آلودگی محیط زیست با روش های جدید اقتصاد سنجی نظیر الگوی پویای خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و روش جوهانسون – جوسلیوس مورد برازش قرار می گیرد. نتایج وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست را نشان می دهد. بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست نیز رابطه منفی وجود دارد. لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق بوده و ایران در قسمت صعودی منحنی EKC قرار دارد. بین مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست نیز رابطه مثبت وجود دارد. هر چند بین دو متغیر توسعه مالی و باز بودن اقتصاد با آلودگی محیط زیست هیچ رابطه مشخصی بدست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of economic growth, energy consumption and financial development on the environment pollution in Iran during 1986 -2016

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Mousavi 1
  • Ali Salmanpour 2
  • siamak shokouhifard 3
1 Ph.D. student of law, Advisor to the Minister of Justice
2 Department of Economics, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 PhD Student, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Environmental pollution and factors affecting it are important in any economy. The main goal of this study is the impact of economic growth, energy consumption, financial development and economic openness on environmental pollution in the Iranian economy during 1986 to 2016. Then the environmental Kuznets hypothesis is of particular importance to consider. The model estimate of environmental pollution is the new form of econometric method like dynamic model of Auto-regressive Distributed Lag (ARDL) and Johanson-Joselius. Results show positive relationship between per capita income and environmental pollution variables. The relationship between squared per capita income and environmental pollution are negative. So the environmental Kuznets hypothesis was true in Iran, and Iran is on the upward environmental Kuznets curve (EKC). Between energy consumption and pollution there is also a positive relationship. Though there was no clear relationship between the financial development and economic openness variables with the environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental pollution
  • Economic Growth
  • environmental Kuznets hypothesis
  • energy consumption
  • financial developments index