برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

2 گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی دانشگاه قم

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی و برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس از دیدگاه بازدیدکنندگان و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد پرداخته است. به منظور برآورد ارزش تفریحی این پارک از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دو گانه دو بعدی استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل بازدیدکنندگان از پارک و بومیان مناطق اطراف پارک است که در فصل بهار سال 1396 از این مکان دیدن نموده‌اند. با استفاده از مدل رگرسیونی لوجیت به اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر برای استفاده از منافع این پارک پرداخته و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که تمایل به پرداخت افراد با متغیرهای جنسیت، مسافت محل زندگی تا پارک، درآمد فرد، تعداد دفعات بازدید، قیمت پیشنهادی رابطه معنی‌داری دارد. همچنین میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این پارک 2/28961 ریال و تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار مبلغ 69/98757 ریال برآورد شد. کل ارزش تفریحی سالانه این پارک مبلغ 57922400 میلیون ریال است. با توجه به مشاهدات میدانی محققین پژوهش از محیط پارک و پاسخ 7/73 درصد از پاسخ‌دهندگان نمونه که علت نارضایتی خود از پارک را کمبود امکانات رفاهی و بهداشت محیط پارک اعلام نموده‌اند و با وجود این که پارک‌های ملی از ارزش تفرجی بالایی برخوردار هستند، ارزش تفرجی سالیانه هر هکتار از این پارک 717/1206 ریال برآورد شد. با توجه به این که پارک ملی بمو از ظرفیت گردشگری بسیاری برخوردار است، افزایش امکانات رفاهی و بهداشتی پارک از سوی مسئولان و مدیران اجرائی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند گردشگران بیشتری را به منطقه جذب نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of recreational value of Bemo National Park in Fars province using conditional valuation method

نویسندگان [English]

  • Omidali Adeli 1
  • Habib Ansari Samani 2
  • Nasrillah Fereidoni 3
  • Roya Zare Qale seyedi 4
1 Assistant Professor of Islamic Economics Department
2 Department of Economics faculty of Economics, Management and Accounting
3 Qom university
4 Yazd University
چکیده [English]

The present study evaluates the recreational value of Bemo National Park in Fars province from viewpoint of visitors and factors affecting people's willingness to pay. The conditional valuation method and two-dimensional double-choice questionnaire have been used to estimate the recreational value of the park. The statistical population of this study includs visitor from the park and the natives around the park visited this place in spring 2017. Using the logit regression model, we measure the willingness to pay the visitors and effective socioeconomic factors for using the benefits of the park. Based on the maximum likelihood method, the model parameters are estimated. The results of this study showed that there is a significant relationship between the willingness to pay people with gender variables, distance to park, personal income, number of visits, and suggested prices. Also, the average willingness to pay for each person to visit this park was 28961.2 Rials and the willingness to pay per household per year was 98757.69 Rials. The total annual recreational value of this park is 57922400 million Rials. Regarding field observations of the researchers of this study from the park's environment and 73.7 percent of sample respondents who stated that their satisfactions with the lack of amenities and the health of the park's environment, and although national parks have high recreational value; the recreational value Recreation per each hectare of this park was estimated at 1206.717 Rials per year. Considering that the Bemo National Park has high tourism capacity, the increase of park amenities and health facilities by officials and executive, social and economic managers can attract more tourists to the region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Valuation (VCM)
  • Bemo National Park
  • Willingness to Pay (WTO)
  • Logit Model