بررسی آواهای کاذب در پارک جنگلی کوهستانی صفه (پارک شهری) در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران

چکیده

پارکهای شهری از جمله مکانهای مناسب برای حضور گردشگران و بازدیدکنندگان میباشد که میتوان علاوه بر تفریح و ایجاد حس
آرامش میتوانند برای اموری مانند پرندهنگری نیز مناسب باشند . پارک جنگلی کوهستانی صفه یکی از پارکهای شهری در اصفهان میباشد
که به علت دارا بودن امکانات گردشگری و طراحی مناسب همواره تعداد زیادی از بازدیدکنندگان را در خود جای میدهد همچنین سبب نشاط
گردشگران میشود هدف از این مطالعه بررسی پتانسیلهای پارک صفه و تهدیدات منطقه میباشد. در این مطالعه سعی شده تا با تقسیمبندی
از مسیر ورودی تا انتهای مسیر قابل تردد عابرین به تشریح شرایط Casstel منطقه به 10 ایستگاه و اندازهگیری صوت با دستگاه 440
گردشگری در پارک پرداخت. نتایج این بررسی نشان میدهد که در ایستگاههای ابتدایی مسیر با توجه به امکانات مناسب برای حضور
گردشگران میزان آواهای کاذب ایجاد شده در منطقه نسبت به ایستگاههای انتهایی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of False Voices in Mountain Park of Soffe (Urban Park) in Isfahan

نویسندگان [English]

  • negin khoroushi 1
  • minoo moshtaghie 2
1 Environmental Expert, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan), Young and Elite Research
2 Young Researchers and Elite Club, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Urban parks are among the most suitable places for tourists and visitors. In addition to relaxing, it can also be suitable for bird-like things. Mountainous Forest Park is one of the urban parks in Isfahan.  Due to the availability of tourism facilities and design, it always has a large number of visitors It also brings joy to the tourists. The purpose of this study is to investigate the potential of the park and the threats to the area.  In this study, we tried to divide the region into 10 stations and measure the sound with a Casstel440 device from the inlet to the end of the passable pedestrian pathway to describe the conditions of tourism in the park. The results of this study indicate that compared to the end stations, due to their appropriate facilities for tourists, the initial stations of the route increase the amount of false alarms created in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soffe park
  • false voices
  • noise pollution