مطالعه و ارزیابی متغیرهای خانواده و عوامل اجتماعی تاثیر گذار در رفتار زیست محیطی دانش آموزان شهر اسلام‌آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 پژوهشسرای دانش آموزی، اداره آموزش و پرورش

3 دانشگاه

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در دنیای امروز مطرح است، مساله حفاظت از محیط زیست می باشد. در این پژوهش قصد داریم میزان آگاهی زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اسلام آبادغرب را ارزیابی کنیم و تاثیر عوامل اجتماعی و متغیرهای زمینه ای و خانواده را بر رفتارهای زیست محیطی آنها بسنجیم. برای انتخاب مدارس از روش نمونه گیری شطرنجی و برای انتخاب دانش آموزان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمعآوری و با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان آگاهی زیست محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین رفتار زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان با سطح تحصیلات و شغل والدین، درآمد ماهانه خانوار و نوع منزل مسکونی رابطه ای ندارد. بعلاوه آگاهی زیست محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان از سطح متوسطی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and evaluation of family variables and social factors effective on environmental behavior of students in Islam Abad

نویسندگان [English]

  • Jamal Najafi 1
  • Mansour Mirzee 2
  • Azadeh Hosseinpour 2
  • Azar Hosseinpour 3
1 Ph.D. Student of Geography, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Razi, Kermanshah, Iran
2 Student Research Center, Education Office
3 University
چکیده [English]

One of the most important issues in the world today is the issue of protecting the environment. In this research, we intend to evaluate the environmental awareness and responsibility of high school secondary school students in Islamabad and evaluate the impact of social factors and underlying and family variables on their environmental behaviors. A random sampling method was used to select schools and a random sampling method was used to select students. Data were collected using self-made questionnaire and analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests, independent t-test and one-way analysis of variance. The results of the research show that there is no significant difference between environmental awareness, environmental behavior and responsibility of girls and boys. Environmental behavior, environmental awareness and accountability of students are not related to the level of education and occupation of parents, the monthly income of the household and the type of residential home. In addition, environmental awareness, environmental behavior, and accountability of students were modest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Family variables”
  • “social factors”
  • “environment”
  • Students”