مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری کشاورزی با استفاده از روش Fuzzy AHP چانگ و توابع فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گله رود بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

4 عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

با توجه به کاهش شدید منابع و تخریب سرزمین و رشد روزافزون جمعیت، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده از منابع و سرزمین می‌باشد. مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری‌ها به منظور استفاده درخور از منابع شرایط مناسبی جهت حفظ این منابع برای نسل های آینده فراهم می آورد. این تحقیق کاربرد روش FUZZY AHP و توابع عضویت فازی را در ارزیابی اراضی کشاورزی بیان می کند. براساس مدل اکولوژیک حرفی ایران، داده های خصوصیات خاک، شکل زمین و بیوهیدروکلیماتولوژی به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شدند. سپس در قالب یک مدل، به کمک تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و به کمک روش FUZZY AHP چانگ فرایند وزن دهی به زیرلایه ها انجام گردید. سپس جهت تلفیق لایه‌ها، از روش وزن‌دهی ساده (SAW) در محیط ArcGISاستفاده گردید و ارزیابی شکل گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در منطقه مطالعاتی شش طبقه ی کاربری کشاورزی وجود دارد و اراضی بخش های شمالی شهر دارای توان بسیار زیاد می باشند. در نهایت نقشه نهایی مشخص کرد که مجموع مساحت پلی گون های مناطق با توان بسیار زیاد تا متوسط کشاورزی 347 کیلومتر مربع است. بنابراین روش FUZZY AHP، با ترکیب روش های مختلف، می تواند کمک زیادی به ارزیابان در تصمیم گیری گروهی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling ecological potential Agricultural land uses With method Fuzzy AHP Chang and Subsidiary Membership (Case study: Geleh Rood watershed of Borujerd)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Pourkhabbaz 1
  • PARISA KOSHKI 2
  • SHAHRAM YOUSEFI KHANGHAH 3
  • SAEIDEH JAVANMARDI 4
1 Corresponding author, Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology
2 M. Evaluation and land use planning, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology
3 Assistant Professor, Department of Range Management and Watershed, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology
4 Instructor of Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology
چکیده [English]

Due to the Severe Decrease in resources and land degradation and Increasing population growth, need to Exact planning is the use of resources and land. Modeling the ecological potential of land uses for proportionate utilization of resources provides proper conditions to preserve these resources for future generations. This study illustrates the application of the FUZZY AHP method and fuzzy membership functions in agricultural land evaluation. Based on Iranian literal Ecological Model, soil characteristic data, soil shape and biohydroclimatology were selected as the main criteria. Then, in the form of a model, MCDM and FUZZY AHP Chang method was applied to the substrate weighting process. Then, simple weighting method (SAW) was used to integrate the layers in ArcGIS environment and evaluation was performed. The results showed that there are six classes of agricultural land in the study area and the northern part of the city has high power. Finally, the final map indicated that the total area of the polygons of areas with high to medium agricultural potential is 347 square kilometers. So the FUZZY AHP method, by combining different approaches, can greatly assist evaluators in group decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (MCDM)
  • Simple Weighting Method
  • Agricultural Usage
  • FUZZY AHP Chang