سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 --

3 دکتری معمای و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پارک های شهری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، نقش مهمی در جامعه بشری داشته و یکی از شاخصهای توسعه‌یافتگی جوامع نوین هستند. وجود امنیت و متناسب بودن امکانات موردنیاز در پارکهای شهری، موجب حفظ، توسعه پایدار و افزایش حضور مردم در پارک‌ها می‌گردد؛ در نتیجه کیفیت زندگی بهبود یافته و امنیت اجتماعی افزایش می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان در راستای توسعه پایدار بصورت تحلیلی توصیفی و با تهیه و توزیع پرسشنامه بصورت میدانی اجرا گردیده است. پردازش داده‌ها با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن در نرم‌افزار SPSS انجام شد و با کسب ضریب آلفای کرونباخ(0.761)، اعتبار پرسشنامه را می‌رساند. همچنین نتایج بیان می‌کند، ضریب همبستگی مثبت و معناداری(0.05<P)، بین امنیت اجتماعی و شاخص‌های انتخاب شده نظارت (0.57)، کیفیت (0.77) و فعالیت در پارک(0.82) وجود داشته و میانگین نمره کلی امنیت اجتماعی(2.61) و انحراف استاندارد این متغیر(0.45)، می‌باشد که میزان امنیت اجتماعی در پارک مذکور متوسط ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing societal security in Mellat Park in Zahedan with a sustainable development approach

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Arasteh 1
  • Ameneh Hassanzehi 2
  • ensieh vali 3
1
2 --
3 PhD in Architect and Islamic Azad University lecturer
چکیده [English]

Urban parks have an important role in human society because of direct communication with people and are one of the indicators of developing new communities. The existence of security and suitability of the facilities required in urban parks will sustain sustainable development and increase the presence of more people. as a result, improved quality of life and societal security increases. The aim of this study was to assess social security in Mellat Park in the city of Zahedan in order to sustainable development as a descriptive analysis with the preparation and distribution of the questionnaire. Data processing was performed using Spearman's statistical test in the SPSS software and with the acquisition of Cronbach's alpha coefficient of 0.761, the validity of the questionnaire. The results show there is a positive and significant correlation coefficient(P<0.05), between societal security and the selected monitoring indicators(0.57), quality(0.77) and activity in Park(0.82) and the average score of societal security2.61 and standard deviation of this variable 0.45 is that social security is evaluated in this medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “urban park”
  • “Zahedan Mellat Park”
  • “societal security”
  • “sustainable development”