ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر مصرف سوخت‌های فسیلی: کاربرد رهیافت غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم پانلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

شناخت عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه متکی به سوخت‌های فسیلی، نقش مهمی در طراحی سیاست‌های کنترل و کاهش انتشار آلاینده‌ها ایفا می‌کند. در همین راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل درجه شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مجموع مصرف فرآورده‌های نفتی، با لحاظ متغیر نسبت مصرف فرآورده‌‌های سنگین به کل به عنوان عامل ایجاد رابطه غیر خطی بر انتشار CO2 در هشت کشور عضو اوپک است. جهت تحلیل تجربی مدل از رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای دوره زمانی سال‌های1990 الی 2017 استفاده شده است. ضرایب برآورد شده در هر دو رژیم نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم اثر مثبتی بر انتشار CO2 داشته و میزان اثر مثبت آن بعد از عبور متغیر انتقال از حد آستانه‌ای کاهش یافته است. همچنین درجه شهرنشینی و مجموع تولیدات فرآورده‌های نفتی نیز اثر مثبتی بر انتشار CO2 در هر دو رژیم داشته و میزان اثر مثبت آن بعد از عبور متغیر انتقال از حد آستانه (40 درصد)‌ در کشورهای مورد بررسی افزایش یافته است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند دلالت‌های سیاستی برای برنامه‌ریزان حوزه انرژی و محیط زیست کشور فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Greenhouse Gas Emissions with Emphasising on Fossil Fuel Consumption in Selected Oil-Base Developing Countries: An Application of PSTR Method

نویسندگان [English]

  • mohammad Sayadi
  • mohammadreza monjazed
استادیار گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی
چکیده [English]

Understanding the factors that influence carbon dioxide emissions in oil-based developing countries plays an important role in designing control policies and reducing emissions. The main objective of this paper is to analyze the degree of urbanization, per capita GDP and total consumption of petroleum products on the carbon dioxide (CO2) emissions, in terms of the ratio of consumption of heavy to the total products (HTR) as a transition function in the 8 selected OPEC member countries. For empirical analysis, the Panel Smooth Transition Approach (PSTR) has been used for the 1990 to 2017 period. The findings suggest that the inclusion of one transition function with one threshold for a model with HTR, which represents a two-regime model. The results of estimated coefficients in both regimes indicate that GDP per capita in both regimes has a positive effect on carbon dioxide emissions and its positive effect has decreased after passing from the threshold. Also, the degree of urbanization and total production of petroleum products also have a positive effect on carbon dioxide emissions in both regimes and its positive effect has increased regime 1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Carbon Dioxide”
  • “OPEC”
  • “Emission”
  • “PSTR”
  • “Threshold”