بررسی تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سرخ آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست /دانشکده منابع طبیعی /دانشگاه گیلان /ایران

2 عضو هئیت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به ارزش حفاظتی منطقه حفاظت شده سرخ آباد کاربری هایی که در داخل و محدوده ی اطراف منطقه وجود دارد دارای اثرات و پیامد های مستقیم و غیر مستقیم است. ضرورت دارد با بررسی تغییرات این کاربری ها برنامه ی مدیریتی مناسب بر منطقه ارائه شود. به منظور بررسی تغییرات کمی وکیفی رخ داده در اکوسیستم منطقه و مدیریت محیط زیستی این منطقه تصاویر ماهواره ای Land sat مربوط به دو دوره زمانی 1987 و 1997 تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در همین راستا بعد از اعمال تصحیحات هندسی ومکانی و اجرای بارزسازی تصاویر با بهره گیری از روش های طبقه بندی نظارت نشده و روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال همانندی تغییرات کاربری ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت درستی نقشه های تولیدی با آزمون صحت کلی 90.69 و 97.47 و شاخص کاپا 0.88 و 0.96 سنجیده ومحاسبه شد. نتایج نشان داد طی10سال کاربری های کشاورزی و جنگل رشد خوبی داشته و کاربری های مرتع و باغات و خاک لخت کاهش یافته است که با توجه به تصاویر ماهواره ای میتوان گفت احتمالا وضعیت پوشش گیاهی نسبت به دوره قبل بهتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of land cover changes in Sorkh Abad protected area

نویسندگان [English]

  • seyedeh fariba hosseini 1
  • mehrdad khanmohammadi 2
1 environvent department/natural resorce faculty/univercity of guilan/zanjan/iran
2
چکیده [English]

Due to the conservation value of the Sorkhabad Protected Area, the uses within and around the area have direct and indirect effects and consequences. Appropriate management plans should be developed for the area by reviewing changes to these applications. Land sat satellites from the 1987 and 1997 time periods were prepared and used to investigate quantitative and qualitative changes in the region's ecosystem and environmental management. In this regard, after applying geometric and spatial corrections and performing image optimization, the maximum likelihood of similarity changes was evaluated and compared using unobserved classification and supervised classification methods , The accuracy of the produced maps was calculated and calculated with 90.69 and 97.47 overall accuracy test and Kappa index 0.88 and 0.96 respectively. The results showed that for 10 years agricultural and forestry use has grown well and rangelands, orchards and bare soil have declined. According to satellite imagery, vegetation status is probably better than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change user
  • Satellite image
  • Protected Area
  • Remote Sensing
  • Sorkh Abad