ارزیابی سطح آگاهی و پتانسیل زنان در حفاظت از محیط‌زیست- مطالعه موردی شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده

زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه، با دارا بودن نقش موثر در خرید، مدیریت خانه و تربیت نسل‌های آتی تاثیر تامل‌برانگیزی در حفاظت و مدیریت محیط‌زیست دارند و این مطالعه در راستای پرداختن به این مهم شکل گرفته است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش به‌صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش زنان ساکن شهر زنجان است. براساس فرمول کوکران، 400 نفر به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب، نمونه‌گیری به‌صورت غیراحتمالی در دسترس و در جمع‌آوری داده‌های تحقیق از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (ابزار پرسش‌نامه) استفاده شده ‌است. روایی پرسش‌نامه به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل واریانس تک‌عاملی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارتقاء سطح تحصیلی افراد باعث بهبود سطح دانش محیط‌زیست خواهد ‌شد و مناطقی از شهر که از نظر سطح رفاه و درآمد در وضعیت بهتری قرار دارند، مسائل محیط‌زیستی را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند. می‌توان بیان کرد تقسیم‌بندی مناطق شهری متفاوت از تقسیم‌بندی براساس آگاهی و سطح دانش محیط‌زیستی افراد مناطق است و این امر پیگیری مسائل محیط‌زیستی و آموزش‌های مردمی را با معضل مواجه می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Women's Awareness and Potentials in Environmental Protection- Case Study of Zanjan City

نویسندگان [English]

  • Azadeh Tavakoli 1
  • Abdolhossein Pari Zanganeh 2
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Environmental Sciences, University of Zanjan
چکیده [English]

Representing 50% of the total population, women play an important role in house management and economies, as well as training future generations. They also have a valuable contribution and positive impact on environmental conservation and management. Accordingly, this study has been designed to address this issue. This research with an applied goal has a group descriptive- survey methodology. Zanjan’s female population is selected as the statistical population of this study which was conducted. According to the Cochran formula, 400 women selected as representatives of the population. Nonprobability-convenience sampling was conducted and both library and field methods (questionnaire tool) applied. The questionnaire validated and certified using content validity and its reliability estimated by Cronbach's alpha. Data analysis of research done by applying Kolmogorov-Smirnov test and one-way variance analysis (ANOVA). The results revealed that improvements in level of education of individuals would lead to increase in environmental knowledge and conception of society, i. e. regions with higher welfare and income levels more accurately follow the environmental issues. It can be argued that urban limits and span areas do not necessarily coincide with the levels of environmental knowledge of people posing a challenge on the way of environmental issues and popular training goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Knowledge
  • Attitude
  • Behavior
  • Women