تعیین غلظت فلزات سنگین )وانادیوم،سرب،نیکل،کادمیوم( در گرد وغبار و مقایسه با شاخص آلودگی و زمین انباشت (مطلعه موردی : مرکز شهر تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

فلزات سنگین با اتصال به ذرات گرد و غبار می توانند در مقیاس وسیعی منتشر شوند . وسایل نقلیه شهری مقادیر قابل توجهی فلزات سنگین را وارد هوا می کنند. هدف اصلی این پژوهش تعیین غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار موجود در مرکز شهر تهران است. به همین منظور در پارک شهر و خیابانهای منتهی به آن ، نمونه های گردوغبار از کنار جداول جمع آوری شده و غلظت فلزات سنگین در آنها تعیین شد. میانگین غلظت سرب، وانادیم ، نیکل و کادمیم به ترتیب: 70.38، 43.90، ،39.39و 2.80 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. شاخص زمین انباشت برای نیکل ، 0.319 و وانادیم 0.514 که هردو فلز در مرتبه غیر آلوده ولی برای کادمیم 0.969 در مرتبه الودگی متوسط و سرب 3.672 که در مرتبه به شدت آلوده قرار می گیرد. شاخص آلودگی برای نیکل و کادمیم به ترتیب، 1.833 و 1.954 که در سطح آلودگی متوسط و وانادیم 0.772 که در سطح آلودگی پایین و سرب 4.16 در سطح بالای آلودگی قرار می گیرد. مصرف سوخت، سایش سطح جاده و لاستیک می تواند باعث ایجاد فلزات سنگین در گرد و غبار شود. سرب از منابعی نظیر بنزین سرب دار، روغن ناشی می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of heavy metal concentrations (vanadium, lead, nickel, cadmium (in dust and comparison with pollution index and geoaccumulation index (Case Study: Downtown of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Azita Behbahaninia 1
  • Farinaz Hoseininezhad 2
  • Nabiollah Mansouri 3
1 Islamic Azad University, Roudehen branch
2 Islamic Azad University, Research and Sciencs branch
3 Islamic Azad University, Science and Research branch
چکیده [English]

Heavy metals can be released on a large scale by bonding to dust particles. Urban vehicles transport significant amounts of heavy metals into the air. The main purpose of this study was to determine the concentration of heavy metals in dust in downtown Tehran. For this purpose, in the city park and on the streets leading to it, dust samples were collected from the tables and the concentrations of heavy metals were determined. The mean concentrations of lead, vanadium, nickel and cadmium were 70.38, 43.90, 39.39 and 2.80 mg / kg, respectively. Accumulation index for nickel, 0.319 and vanadium 0.514, both metals in non-contaminated grade but for cadmium 0.969 in moderate contamination grade and 3.672 in highly contaminated grade. The contamination indices for nickel and cadmium are 1.833 and 1.954 which are at medium level and vanadium 0.772 which are at low level of pollution and 4.16 lead at high level of pollution. Fuel consumption, road surface wear and tires can cause heavy metals in the dust. Lead comes from sources such as leaded gasoline, oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Heavy metals
  • Dust
  • Pollution
  • Geoaccumulation
  • City Park