واکاری دیدگاه دبیران و اساتید در زمینه وضعیت موجود جایگاه آموزش زیست محیطی دربرنامه درسی دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک)، اراک، ایران. برگرفته از رساله دکتری

2 دکتری برنامه ریزی درسی- استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک) اراک- ایران. نشانی: اراک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار

3 دکتری مدیریت آموزشی- استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک)، اراک- ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، واکاوی دیدگاه دبیران و اساتید در زمینه وضعیت موجود جایگاه آموزش زیست محیطی دربرنامه درسی دوره متوسطه اول است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش ترکیبی (کیفی-کمی) با طرح اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 2259 نفر بود که 329 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و تعداد 15 نفر از اساتید(برنامه ریزی درسی، ادبیات، تکنولوژی آموزشی، فلسفه، جامعه شناسی، مدیریت) از (استانهای مرکزی، اصفهان، یزد) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 41 گویه بسته پاسخ که با استفاده از نتایج تحلیل اسناد به دست آمد استفاده شده است. نتایج نشان داد وضعیت موجود آموزش زیست محیطی در زمینه عناصر برنامه درسی (هدف، محتوا، روش یاددهی-یادگیری، ارزشیابی) در گروه دبیران، بالاترین میانگین با 15/4 مربوط به روش های یاددهی-یادگیری و پایین ترین میانگین با 98/3 مربوط به اهداف و ارزشیابی برنامه‌درسی آموزش زیست محیطی است و از نظر گروه اساتید، بالاترین میانگین با 11/4 مربوط به محتوا و پایین ترین میانگین با 92/3 مربوط به اهداف برنامه‌درسی آموزش زیست محیطی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Teachers and professors' Viewpoint on the Current Status of Environmental Education in the Secondary School Curriculum

نویسندگان [English]

  • Nahid Sarlak 1
  • Faeze Nateghi 2
  • Mahnaz Jalalvani 3
1
2 Curriculum planning Ph.D- Assistant Professor and Head of Education Department. Islamic Azad University Arak Branch, Arak-Iran. *(Corresponding Author).
3 Ph.D of Education Manejment- Assistant Professor - Islamic Azad University Arak Branch, Arak-Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the Teachers' and professors' Viewpoints on the Current Status of Environmental Education in the Secondary School Curriculum. The current study is an applied and qualitative-quantitative research with exploratory design. The statistical population consisted of all teachers of six educational districts of Isfahan (2259), 329 of which were selected by random sampling method and 15 professors (curriculum planning, literature, educational technology, philosophy, sociology, Management) of Markazi, Isfahan, and Yazd Provinces were selected by purposeful sampling. In order to collect data, a researcher-made questionnaire consisting of 41 items was obtained using document analysis results. The results showed that the current status of environmental education in terms of curriculum elements (purpose, content, teaching-learning method, evaluation) in the teachers' group has the highest average with 4.15 related to teaching-learning methods and the lowest average with 3.98 related to the purposes and evaluation of environmental education curriculum. In the teachers' group, the highest average with 4.11 was related to the content and the lowest average with 3.92 was related to the purposes of environmental education curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Curriculum
  • Secondary School