‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوادریا

3 مالک اشتر

چکیده

پدیده‌های هیدرودینامیکی حاکم بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در دهه اخیر به دلیل اهمیت استراتژیک منطقه به‌ویژه در کشورهای حاشیه رشد قابل توجهی داشته است. در تحقیق حاضر به بررسی حرکت توده آب توسط مدل عددی Mike 3D در خلیج فارس پرداخته شده است. برای پایداری مدل از نمودار شوری بر حسب زمان در دوسال متوالی استفاده شده است. حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب در مدت زمان 15روزه و 1 ساله در چند مختصات جغرافیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به صورت گرافیکی آورده و مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت صحت سنجی نتایج از نمودارهای مشاهداتی ارتفاع آب در بنادر کمک گرفته شده است. نتایج نشان از یک نتیجه‌گیری واحد در حرکت توده آب در دوره زمانی 15 روزه، در سه مختصات مختلف و یکساله دارد و آن این است که حرکت توده آب با توجه به واقعیت به صورت ساعتگرد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Flow of Water in the Persian Gulf using the MIKE 3D Model

نویسندگان [English]

  • pezhman derakhshan alamdarloo 1
  • mohammadreza khalil Abadi 2
  • Ghasem Dehghan Ashkezari 3
1 university of sistan and baluchestan
2 Faculty of Naval Aviation, Malek Ashtar University of Technology, Iran
3 Malek Ashtar
چکیده [English]

The use of available energy in the sea is one of the most widely used methods in engineering. That's why the advanced world has comprehensive plans for energy from the seas and oceans. The hydrodynamic phenomena dominant in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Oman Sea in the last decade have been remarkable due to the strategic importance of the region, especially in the marginalized countries. The present study investigates the motion of water masses by the Mike 3D model in the Persian Gulf. For stability model, the salinity curve has been used in time for two consecutive years. The motion of the water mass under the influence of water flow during the 15-day and 1-year period was investigated in several geographical coordinates, the results were presented graphically and examined. The results show a single conclusion on the movement of water mass over a period of 15 days, in three different coordinates and one year, which is that the motion of the water mass has been clockwise according to reality, as well as the tendency toward the coast, which is also the model This route predicts well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrodynamic- Force
  • Persian Gulf
  • Mike 3D
  • Water Mass- Movement