اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده

اثر نانو جاذب مغناطیسی Fe_3 O_4 برای حذف فلز سنگین کادمیوم از محلول آبی و سپس آبیاری گیاه با آن و اثر بر رشد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاه ذرت بررسی گردید. کادمیوم کلراید با سه غلظت 10، 80 و 220 میلی‌گرم بر لیتر و نانو جاذب اکسید آهن با غلظت 4 گرم در لیتر استفاده شد. کادمیوم باعث کاهش رشد گیاه ذرت گردید. نانو جاذب‌ اکسید آهن تا 99 درصد در جذب فلز سنگین کادمیوم موجود در آب آبیاری عمل نمود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی، محتوای پرولین، وزن‌تر و طول گیاه ذرت و همچنین میزان فلز سنگین موجود در گیاه اندازه گیری شد. با افزایش فلز‌سنگین طول و وزن تر گیاه کاهش ولی مقدار پرولین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فلز سنگین موجود در گیاه افزایش یافت. نانو جاذب مغناطیسی به طور معنی داری باعث بهبود رشد و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه ذرت شد. آبیاری ذرت با آب تیمار شده با نانو جاذب و مناسب بودن رشد و خصوصیات فیزیولوژیک آن نشان می دهد که این روش برای تصفیه آب کشاورزی ایده آل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nanoabsorbent on removal of cadmium heavy metal from water and study of maize growth

نویسندگان [English]

  • Sasan Mohsenzadeh 1
  • Mojtaba Sheikhpour Jalaly 2
1 Associate professor of Biology Department of Shiraz University
2 Biology Department, Faculty of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The effect of magnetic nanoparticles Fe_3 O_4 on removal of cadmium heavy metal from aqueous solution and then plant treatment with this solution and effect on growth and some physiological responses of maize plant were studied. Three concentrations of cadmium (10, 80 and 220 mg) as cadmium chloride and a constant concentration of nano-adsorbent Fe_3 O_4 (4 g/l) were used. Cadmium heavy metal in high concentrations is toxic for maize plant and the magnetic nanoparticle successfully absorbs the cadmium metal up to 99 percent and reduces its toxic effects. Increasing of cadmium concentration, decreased length and fresh weight of maize but proline, antioxidant and the heavy metal of plant increase. Magnetic nanoparticles treatment Fe_3 O_4 showed a significant reduction in cadmium concentrations in the maize plant and significant amelioration of growth and physiological characteristics. Irrigation of maize with treated water by nanoabsorbent and optimum growth and physiological characteristics showed that this method is ideal for refining of agricultural water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Cadmium”
  • “Growth”
  • “Heavy metal”
  • “Maize”
  • “Nanoabsorbent”