بررسی آثار و خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی گرد و غبار در استان ایلام (با تأکید بر کاهش درآمدها و ظرفیت مالیاتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار گرد و غبار بر ظرفیت مالیاتی در استان ایلام است که با استفاده از جدول جدول داده –ستانده به هنگام شده مرکز پژوهش‌ مجلس در سال (1385)، و بروزآوری داده‌های آن برای سال (1393)، انجام گرفته است، جهت انجام اینکار جدول داده ستانده به 20 بخش تقلیل یافته و با استفاده از مدل (AFLQ)، جدول ملی به منطقه‌ای تبدیل گردید، در ادامه با استفاده از جدول داده_ ستانده منطقه‌ای استان ایلام، به‌منظور ارزیابى چگونگى تأثیر مکانى گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، روزهاى همراه با پدیده گرد و غبار به ‌عنوان روزهاى نمونه (شاهد)، در طى دوره آمارى موجود براى شش ایستگاه منتخب شناسایی شدند. بر اساس تعداد روزهایی که استان با پدیده گرد و غبار مواجه بوده و با تعطیلی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی منجر به کاهش سطح تولید استان گردیده است؛ میزان تأثیر منفی آن بر درآمد استان محاسبه شده و در نهایت با استفاده از ضرایب مستقیم و غیر مستقیم جدول داده_ ستانده و با محاسبه کاهش درآمد، میزان تأثیر ریزگردها بر کاهش ظرفیت مالیاتی استان ایلام برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-economic impact of dust storm in Ilam province (With emphasis on reducing income and tax capacity)

نویسندگان [English]

  • Ali Sayehmiri 1
  • abdollah shayan 2
1 the member of board of Ilam university
2 Ilam University
چکیده [English]

The purpose of present research is to study the effects of dust storm on tax capacity in Ilam province that has been conducted by the updated table of the Majlis Research center in 2006 and the updating of its data for 2014. To do this, the input – output table was reduced to 20 sections and national table was converted to regional table by AFLQ model. Regional input- output table of Ilam province was used to investigate the manner of spatial effect of dust storm in the studied region. Days associated with the dust phenomenon were identified as sample (control) days during the existing statistical period for six selected station based on the number of days that province has faced dust storm and with the closure of various economic and social sectors has led to a decrease in the production level of the province. The extent of its negative effect on province’s income was calculated. Finally, the extent of effect of dust on the decrease of tax capacity in Ilam province was estimated by direct and indirect coefficients of input- output table and calculation of income decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dust storm
  • tax capacity
  • input- output table
  • Ilam province
  • ALFQ model