نویسنده = ساسان محسن زاده
اصلاح خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی با گیاه پالایی وتیور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6084-6091

10.22034/jess.2022.342720.1787

ساسان محسن زاده؛ محمد رضا کشت ورز؛ مهدی محسن زاده؛ مهدی نظری؛ مجتبی پورباقری؛ عرفان آتش دهقان


اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2037-2045

ساسان محسن زاده؛ مجتبی شیخ پور جلالی


بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1810-1816

ساسان محسن زاده؛ حمیده زمانپور شاه منصوری؛ زهرا جانبازی؛ مریم حسینخانی هزاوه