نویسنده = صیاد اصغری سراسکانرود
ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7855-7872

10.22034/jess.2023.395677.2023

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


تحلیلی بر آسیب‌پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد‌ تاب‌آوری

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6338-6350

10.22034/jess.2022.355794.1852

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3913-3926

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران


امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3327-3335

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه


بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3466-3477

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مصطفی امیدی فر؛ احسان قلعه