نویسنده = بهروز نظافت تکله
تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8576-8561

10.22034/jess.2022.340236.1779

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ دنیا پارسا؛ بهروز نظافت تکله


ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین با استفاده مدل‌های کوبالیکوا و فیولت

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7644-7658

10.22034/jess.2022.371296.1914

فریبا اسفندیاری درآباد؛ بهروز نظافت تکله؛ زهرا شهبازی شرفه؛ ولی نعمتی


پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Hec – Ras، (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره‌سو _ استان کرمانشاه)

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6952-6961

10.22034/jess.2022.344023.1795

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ نازنین فاخری پور؛ بهروز نظافت تکله


شبیه‌سازی تغییرات رودخانه خیاوچای با استفاده از مدل سزار (CAESAR)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6579-6588

10.22034/jess.2022.371228.1913

فریبا اسفندیاری درآباد؛ بهروز نظافت تکله؛ زهرا شهبازی شرفه


ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در استان تهران با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5746-5756

10.22034/jess.2022.348451.1814

ولی نعمتی؛ حبیب ابراهیم پور؛ سیما مرزبان؛ بهروز نظافت تکله