کلیدواژه‌ها = "سنجش از دور"
پایش تغییرات پوشش سرزمین تالاب شور گلپایگان با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (1972-2018)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4564-4579

10.22034/jess.2022.143871

شریف جورابیان شوشتری؛ جابر اعظمی؛ معصومه فروغی


امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3327-3335

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه