کلیدواژه‌ها = "شهر اردبیل"
ارزیابی نقش هنرعمومی در ارتقاء هویت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان در شهر اردبیل

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7011-7023

10.22034/jess.2022.358134.1857

محمدحسن یزدانی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ شیوا ولایتی؛ سمیرا سعیدی زارنجی


سنجش تاب‌آوری نهادی-سازمانی شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6568-6578

10.22034/jess.2022.371022.1912

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6210-6219

10.22034/jess.2022.366824.1895

حبیب ابراهیم پور؛ منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده


تحلیل فضاهای گردشگری شهر اردبیل با تاکید بر شاخص‌های گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4779-4786

10.22034/jess.2022.144761

محسن صادقی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی