مقایسه انرژی مصرفی تولید برنج در اراضی دارای طرح تجهیز و نوسازی و فاقد آن (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4678-4687

10.22034/jess.2022.144656

ولی رسولی شربیانی؛ محمد صادق بشارتی مقدم؛ ابراهیم تقی نژاد


تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4688-4696

10.22034/jess.2022.144657

مریم عبدالعلی پور؛ محمدرضا دادپور؛ باقر افتخاری سیس؛ علیرضا مطلبی آذر


شناسایی مهمترین تغییرات اقلیمی موثر بر امنیت ملی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4697-4705

10.22034/jess.2022.144658

فخرالدین سلطانی؛ مرتضی فلاح نژاد؛ یداله راشدی


واکنش مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم نان تحت تاثیر تنش زیست محیطی خشکی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4716-4726

10.22034/jess.2022.144731

کمال شهبازی هومونلو؛ علی عبادی؛ سلیم فرزانه؛ منوچهر خدارحمی


Non-destructive Estimation of Chemical Properties in Braeburn Apple using Convolutional Neural Network

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4753-4761

10.22034/jess.2022.144734

راضیه پوردربانی؛ سجاد سبزی؛ فرزاد ازادشهرکی


تحلیل فضاهای گردشگری شهر اردبیل با تاکید بر شاخص‌های گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4779-4786

10.22034/jess.2022.144761

محسن صادقی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


کارایی زیست محیطی منابع آب کشور تحت محدودیت محیطی و اثرات فزاینده فضایی در ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4808-4822

10.22034/jess.2022.144958

محمد نوروزیان؛ حسن مهرآفرین؛ حسن اعمی بنده قرایی؛ سید مهدی حسینی


مقایسه خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی کود کمپوست زباله ی شهری با بیوکمپوست حاصل از ضایعات فضای سبز و میادین تره بار کلانشهر تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4844-4855

10.22034/jess.2022.312305.1674

اعظم کریمیان؛ لیدا نداف فرد؛ مهدی نوروزی؛ ایرج باقری پور منفرد؛ سید شمس اله محسنی


اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4884-4895

10.22034/jess.2022.319051.1693

مجید شهریاری؛ سامان ضیایی؛ رضا شاکری بستان آباد


بررسی کارایی نرم افزارهای متاژنومیک در شناسایی تنوع گونه‏ های میکروبی اندوفیت در گیاه سنجد

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4896-4903

10.22034/jess.2022.320903.1702

نادیا عزیزپور؛ سویل نعمت الهی؛ رضا خاک ور؛ منیژه جمشیدی؛ محمد حسین نوروزی بیرامی


شناسایی و تفکیک برنج خالص و ناخالص به کمک بینی الکترونیک

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4904-4910

10.22034/jess.2022.147669

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر


مهارت‌افزایی محیط‌زیست به دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان‌های سلسله و دلفان

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4911-4924

10.22034/jess.2022.324997.1715

سعید شرفی؛ افسانه علینژاد؛ مهرداد هادی پور؛ مارک هاگزام


ارزیابی فشار وارد بر محیط‌زیست شهری با استفاده از مدل فضایی عدد فشار ظرفیت برد (منطقه مورد مطالعه: شهر کرج)

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4925-4936

10.22034/jess.2022.148551

ائلسن محبوب؛ شراره پورابراهیم؛ مجید مخدوم؛ نادیا عباس زاده تهرانی