تقویت مقاومت کششی لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیر شیمیایی-مکانیکی با نانوالیاف سلولزی و PAE

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2458-2465

پژمان رضایتی چرانی؛ محمد مرادیان؛ سیده فائقه موسوی


بررسی استانداردهای میزان تشعشع فرستنده های رادیو و تلویزیون در ایران و جهان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 86-75

مصطفی محمدی؛ احمد میرباقری؛ سیده زهرا جلیل زاده شیروانی


برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 712-720

عامر نیک پور؛ اکبر یاسیان؛ مصطفی صفایی رینه


بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1236-1249

محمد عزیزی؛ حیدر اسماعیل پور؛ سعید مظلومیان


سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1899-1906

حمزه آراسته؛ آمنه حسن زهی؛ انسیه ولی


رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2187-2195

هدیه علیشیری؛ عاطفه تکلیف؛ حمید آماده؛ حمیدرضا ارباب؛ عسگر خادم وطنی؛ سیدحسین سجادی فر


نانوذرات نقره حاصله از عصاره بلوط: راه حل محلی مشکلات رودخانه قره‌سو

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 53-58

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی


بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 57-66

عبدالرضا کرباسی؛ راضیه لک؛ مهسا سنایی


برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 100-87

امیدعلی عادلی؛ حبیب انصاری سامانی؛ نصراله فریدونی؛ رؤیا زارع قلعه‌سیدی


مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف باکتری های محرک رشد در کاهش اثرات آلودگی آرسنیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار جذب عناصر غذایی کلزا

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 415-421

سیده پریسا خسروی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ محمد بابااکبری