ترمینال مسافری با همسایگی انرژی صفردر فرودگاه بین المللی مهرآباد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 643-650

علیرضا رئوف پناه؛ حمید صالحی


مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA)

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 782-793

رضا ملکی دلارستاقی؛ رضا قاسم زاده؛ میدیا میرانی؛ پیمان یعقوب زاده


مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 840-850

امیر زارعی؛ سیروان زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ یحیی میرشکاران؛ وحید کاکاپور؛ صادق طالبی؛ بهاره کنعانی


تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1250-1260

زهرا نگارش؛ زهرا قاسمی دستگردی


بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1582-1592

امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان


ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2472-2476

محمدرضا فاضل پور؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ مجید ذاکری


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 63-71

الهه ساداتی پور؛ روح الله نوری؛ اکبر باغوند؛ سامان جوادی پیربازاری؛ حمید کاردان مقدم


بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 69-77

اعظم السادات طباطبایی؛ شینا انصاری؛ صغری اسکندری؛ اکرم السادات طباطبایی


روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 851-861

یونس خسروی؛ جابر اعظمی؛ مسیح رجایی؛ علیرضا متولی


بررسی آﺳﺎﻳﺶ اﻗﻠﻴمی و ارتباط آن با شاخص های فیزیولوژیک انسان (مورد: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 929-944

عبدالرضا کاشکی؛ سید محمد حسینی؛ امینه حردانی


برآورد تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد در اهواز و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1593-1598

آذر شهبازی؛ محسن صالحی کمرودی


بررسی تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سرخ آباد

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1918-1926

سیده فریبا حسینی؛ مهرداد خانمحمدی


اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 120-111

سید کاظم موسوی؛ علی سلمان پور؛ سیامک شکوهی فرد